سامنه پیامک Sitemap | نقشه ی سایت

  جدول هزینه های خطوط پیامک همراه اول

  برای کاربران با پیشماره 500021

*به صورت نقدی *

 

رقم

نمونه

شماره های انتخابی

شماره های غیر انتخابی

14

500021xxxxxxxx

250.000ريال

150.000ريال

13

500021xxxxxxx

400.000 ريال

300.000ریال

12

500021xxxxxx

650.000 ريال

450.000 ریال

11

500021xxxxx

900.000 ريال

700.000 ریال

10

500021xxxx

1.500.000ريال

1.000.000 ریال

9

500021xxx

2.200.000ريال

1.300.000 ریال

8

500021xx

4.500.000ريال

3.000.000ريال

7

500021x

35.000.000ريال

به تمام مبالغ فوق 9 % مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید .